Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Gepubliceerd op: 08-01-2024Nieuw

Nieuwsbrief 8, schooljaar 2023-2024

Agenda:


8 januari - Drie Koningen

9 januari - Wieltjesdag

17 januari - Algemene ouderavond

22 januari - Start afname Cito

30 en 31 januari - Afname doorstroomtoets (klas 6)


6 februari - Drie Koningen ( kleuters) + Wieltjesdag

16 februari - Winterfeest

19 - 23 februari - VoorjaarsvakantieNieuwjaarsboodschap:


Beste (pleeg)ouders/verzorgers van de kinderen op de Waterlandschool,


In deze feestelijke tijd van Kerst en Oud en Nieuw staan we stil bij het verleden en kijken we vooruit naar de toekomst.

Veerkracht voor 2024

Tegenslagen zijn onvermijdelijk in het leven. Het vergt veerkracht om deze te overwinnen en de ratrace van het bestaan, de prestatiedruk en sociale competitie te weerstaan. Ik wens u toe dat 2024 een jaar van veerkracht zal zijn, waarin we met zelfvertrouwen, volharding en doorzettingsvermogen tegenslagen overwinnen.

Inspiratie

Veerkracht wordt gevoed door inspiratie, vaak voortkomend uit spiritualiteit. Laten we openstaan voor de erkenning dat we met elkaar verbonden zijn door een kracht groter dan wijzelf en ons laten leiden door liefde en compassie. Spiritualiteit geeft ons perspectief, richting en zin.

Geïnspireerd goed onderwijs

Als vrijeschool staan we in een rijke traditie, waarin we de historische missie koesteren om de nieuwe generatie een ‘vrijplaats’ te bieden. We bieden meer dan leren; we creëren een plek waar kinderen ontdekken wat het betekent om een individu te zijn dat zelf-bepaald denkt en handelt. Het unieke inzicht van de vrijeschoolpedagogiek is dat het kind geen ‘ding’ – een ‘object’ – is dat zich ontwikkelt en waar we moeten proberen die ontwikkeling te sturen. De centrale bekommernis waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait is de ‘aankomst’ van het ‘ik’ in de wereld – de materiële, de levende en de sociale wereld – dat daar diens eigen leven te leiden heeft. Om de nieuwe generatie in deze missie te ondersteunen bieden we hen een plek waarin we de wereld wat op afstand houden om te voorkomen dat ze erdoor overspoeld wordt. In onze vormingsmissie houden we kinderen en jongeren niet een bepaald beeld of ideaal voor; van oudsher claimt het vrijeschoolonderwijs onderwijstijd en – ruimte die nodig is om te kunnen oefenen met volwassen-willen-zijn, om zelf te kunnen ontdekken wat het betekent om een ik te zijn in de wereld. Het is een plek waar leren niet alleen een taak is, maar ook een avontuur. ‘De Opbrengst dat ben ik’. Hiermee dragen we bij aan een vreedzame en duurzame samenleving die in essentie divers (‘meerstemmig’) en kwetsbaar is.

De pedagogische opdracht

De hulp die we de nieuwe generatie daarbij bieden duiden we aan als de pedagogische opdracht van het onderwijs. Dit bepaalt de koers van het (vrijeschool)onderwijs. De nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vrijescholen, Michel Rog, ziet hierin een duidelijke opdracht voor zichzelf en de Vereniging: ‘Met lef en durf naar voren stappen, staan voor een brede pedagogische opdracht en daarbij zelfbewustzijn uitstralen’. Hiermee schetst Michel een hoopvolle toekomst voor geïnspireerd goed en hedendaags vrijechoolonderwijs.

Brede opdracht onderwijs

In de vrijeschool staan ‘leeropbrengsten’ nooit op zichzelf. Goed onderwijs kan hedentendage niet meer volstaan met feitelijke kennis over de wereld. Uiteraard betekent dit niet dat wij ‘cognitieve leeropbrengsten’ niet belangrijk vinden, maar kennis is tegelijkertijd een middel voor een verder gaand doel. Daarom moeten de leeropbrengsten een plaats krijgen binnen de bredere ontwikkeling van een persoon.

Onderwijs met pedagogische kwaliteit

Wat in onderwijs met pedagogische kwaliteit op het spel staat is onze menselijke vrijheid, i.e. de alledaagse ervaring die we in ons leven tegenkomen dat we altijd de mogelijkheid hebben om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, om erbij te blijven of weg te lopen, om met de stroom mee te gaan of weerstand te bieden. Vrijheid heeft te maken met hoe we bestaan, hoe we ons leven proberen te leiden, wetende dat niemand anders ons leven voor ons kan leiden. Dat betekent niet dat het leiden van je eigen leven neerkomt op ‘doen wat je wilt doen’, integendeel; we willen ook een menselijk bestaan. Dat is nooit een bestaan dat louter gericht is op of louter is geïnteresseerd in onszelf, het is altijd een bestaan ‘in’, ‘met’ en ‘voor’ de wereld. Die wereld – ecologisch, praktisch en democratisch – is reëel. Een wereld die ons leven mogelijk maakt, die ons voedt, maar stelt ook reële grenzen aan ons bestaan; de wereld vraagt iets van ‘mij’. Bij volwassenheid gaat het altijd om eigenheid èn verbondenheid. Volwassen vrijheid is vrijheid die een ‘reality-check’ heeft ondergaan en dat vooral ook wil ondergaan: niet alles kan gewild, gedaan en gezegd worden. Onvolwassen is het als je alleen je eigen lusten en wensen najaagt, volwassen is het als je dit altijd in breder perspectief kunt plaatsen, vanuit een betrokkenheid en interesse in het grotere belang. Dit is hét pedagogische thema bij uitstek, door de Rolling Stones mooi omschreven als: ‘You can’t always get what you want’. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie dat begrijpt en daarmee leert omgaan. De onderwijspedagogische taak van het onderwijs is om de nieuwe generatie te ondersteunen bij de uitdaging waarvoor zij zich geplaatst ziet: ‘zèlf leven, mét anderen (en het andere)’.

De school als vrijplaats om de wereld te kunnen ontmoeten

We zien de school als een soort ‘volwassenheidsspeeltuin’, waar kinderen en jongeren kunnen oefenen met de grenzen die zij ervaren in de ontmoeting van de wereld. Een ‘vrijplaats’ zoals Gert Biesta het noemt. Kunnen oefenen met grenzen, daarmee de weerstand die ervaren wordt in de ontmoeting van de èchte wereld - de fysieke, de levende en de sociale wereld – is van cruciaal belang voor het proces van volwassen-worden. Dus binnen concrete situaties waarin het individu de wereld, de anderen en zichzelf tegenkomt. Dit vraagt van de onderwijzer praktische wijsheid om vormen te kunnen bedenken om de wereld te kunnen ontmoeten èn daarvoor bij kinderen belangstelling te wekken. ‘Zelf-staande-blijven’ – zelf-standigheid – in de wereld gaat erom tot het inzicht te komen dat de natuurlijke en de sociale wereld grenzen stelt aan wat we van die wereld kunnen verlangen en wat we er ermee kunnen doen – wat zowel de vraag van de democratie is als die van de ecologie.

Tenslotte

Opgevat als vrijplaats is de school geen functie van en voor de samenleving, (louter) gericht op leeropbrengsten, maar een wat merkwaardige verblijfplaats ergens tussen ‘thuis’ en ‘de straat’, dat wil zeggen ergens tussen het private leven in het gezin en het publieke leven in de samenleving: niet meer thuis, maar ook nog niet helemaal in de wereld. Geïnspireerd goed vrijeschoolonderwijs kan daarom niet zonder een goede samenwerking en onderlinge betrokkenheid in de driehoek ouders, kind en school. Op 17 januari is er een algemene ouderavond over de digitale wereld, en we plannen activiteiten om ouders actief bij de school te betrekken.

Dank voor de gemeenschap die we zijn. Samen bouwen we aan een plek waar leren niet alleen een taak is, maar ook een avontuur.

Namens het team van de Waterlandschool wens ik u allen een inspirerend Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet

Albert Koele

Directeur

Wat een fantastisch kerstspel was het

Ochtendroutine:


Beste (pleeg)ouders, verzorgers,

Om de ochtendroutine goed te laten verlopen hebben we uw medewerking nodig. Daarom brengen we nogmaals de procedure brengen en halen onder uw aandacht. Daarover gaat dit bericht.

Afscheid op het plein

We willen graag dat de kinderen ’s ochtends bij het brengen op het plein overgedragen worden aan de juf of meester. U neemt daar dan afscheid van uw kind. Vervolgens lopen de kinderen met de leerkracht naar binnen. Dit is voor alle kinderen een goede en veilige routine om de dag te kunnen beginnen.

Verzamelen om 08:20 uur

De leerkrachten staan om 08:20 uur buiten. Realiseert u zich, dat de lessen stipt om 08:30 uur beginnen. De deur van het lokaal moet dan niet alleen gesloten zijn, de lessen moeten ook echt kunnen beginnen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd in de klas zijn, verzoeken we u vriendelijk doch dringend om op tijd te komen. Dan hebben de kinderen ook de tijd om hun jas en schoenen uit te trekken en netjes op te hangen of op te bergen; de gangen vormen ook een werkplek.

Uitzondering

Voor de jongste kleuters geldt een uitzondering. Vanaf 08.20 gaat de buitendeur open, ouders mogen hun kind in de kleuterhal brengen. Ouders van de jongste kleuters mogen hun kind tot in de klas brengen voor 08.30 uur. De ouders van de oudste kleuters nemen vanaf de herfstvakantie afscheid bij de klassendeur en gaan dus niet meer mee de klas in om zo de zelfstandigheid te stimuleren. Om 08.30 uur sluit de klassendeur en beginnen we met de spreuk, ben je te laat dan wacht je tot de spreuk is afgelopen.

Even iets kortsluiten met de juf/meester?

Heeft u iets te bespreken met de leerkracht, doe dat dan buiten. U kunt ook uw boodschap in Parro zetten, dan wel aan de leerkracht verzoeken om even contact met u op te willen nemen. Hoe dan ook, komt u in geen geval binnen. Eenmaal binnen, dient alle aandacht van de juf of meester uit te gaan naar de kinderen!

Te laat?

Indien de klas al naar binnen is, dan verandert dat niets aan het verzoek om buiten afscheid van uw kind te willen nemen. Uw kind gaat dan dus alleen naar binnen.

Halen van uw kind

Na schooltijd brengen de leerkrachten uit de kleuterbouw en van de klassen 1, 2 en 3 de kinderen naar buiten en zien erop toe, dat het kind aan u op het plein overgedragen wordt. Is daar aanleiding voor, dan zal de juf of meester u even benaderen.

Tenslotte

Als gezegd is het voor een goede dag op school van belang dat er voor de kinderen duidelijke, herkenbare routines zijn. Dat schept rust en veiligheid, en draagt eraan bij dat de lessen niet alleen op tijd beginnen maar ook met een juiste focus, concentratie en gerichtheid op de leerkracht. Dank voor uw begrip en medewerking.

Namens het team,

Albert Koele

Directeur

Absent melden in Parro en aanvraag verlof:

Als uw kind niet naar school komt kunt u dat doorgeven in Parro bij “absenties”.

In principe is dit voldoende, u kunt daar als u wil een opmerking toevoegen.

Wilt u meer kwijt aan de leerkracht, dan kunt u die natuurlijk altijd een apart Parro berichtje sturen.

Leerkrachten hebben s morgens geen tijd om alle Parro berichtjes te lezen.

Als u de afwezigheid bij “absenties” doorgeeft kunnen Karen en Miranda dat ook zien en hoeven zij u niet te bellen om te vragen waarom uw kind afwezig is.

Aanvraag verlof

Het is in principe niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd.

Als u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind wil moet u daarvoor toestemming hebben van de directeur.

Er is een speciaal formulier waarop u dat kunt aanvragen. Dit kunt u ophalen bij de administratie (Miranda of Karen).

Het formulier kunt u weer afgeven bij de administratie.

Albert Koele onze directeur moet zijn goedkeuring geven aan het verlof.

Het formulier kunt u weer ophalen bij de administratie of wij geven het aan uw kind mee terug in de tas.

Verlof kan alleen verleend worden als de ouder door zijn/haar beroep (werk) niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan.

Ook voor bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, begrafenis moet vrij gevraagd worden.

Net als voor huwelijksjubileums, bv 25 jarig huwelijk van de grootouders, 12,5 jarig huwelijk van de ouders.

De aanvraag voor verlof moet, indien mogelijk, 6 weken voor het verlof gedaan worden.

Avontuur van Hella:


Beste ouders en kinderen, volgend jaar april ga ik met mijn man met onze zeilboot Kolibri op reis. We gaan voor onbepaalde tijd reizen over de wereldzeeën. Een langgekoesterde wens en een groot avontuur waar we enorm veel zin in hebben.
Het betekent dat ik na 1-1-'24 niet meer werkzaam zal zijn op deze school. Het is een heel vreemd gevoel om mijn (werkende) landleven los te laten en mij voor te bereiden voor mijn leven als 'vertrekker'.

Wat zal ik jullie kinderen gaan missen. Ik heb enorm genoten van hun enthousiasme, leergierigheid en originaliteit. Ze hebben een speciaal plekje in mijn hart.
Omdat ik zag hoe deze groep vaak worstelt om zich staande te houden binnen het onderwijs ben ik gemotiveerd geraakt om verschil voor ze te maken. Naast hun talent heb ik gemerkt dat ze vaak extra ondersteuning nodig hebben in andere vaardigheden.
Het is een zoektocht om passend onderwijs voor deze doelgroep te verzorgen en ik heb de kinderen hierin meegenomen. Ze zijn wijs en kunnen goed meedenken wat goed voor hen is. Mijn wens is dan ook dat de mensen om hen heen met oprechte openheid met ze praten en naar hen luisteren. Gehoord worden is vaak de eerste stap om samen op zoektocht te kunnen gaan. Durf te denken buiten de gebaande wegen, juist voor deze groep is het steeds weer zoeken naar wat op dat moment nodig is.

Ik wens jullie allemaal een mooie toekomst toe waarin je mag groeien en jouw talent tot volle wasdom mag komen.

Wie het leuk vindt om onze avonturen te volgen kan dit doen via www.sy-kolibri.com. Je kunt je abonneren op ons blog en zo toch een beetje meereizen.
Wie weet tot ooit, lieve groet, Hella.

Met vriendelijke groet, Hella Goverse-Toet

Even voorstellen:


Mijn naam is Ingrid Dekker en dit schooljaar ben ik gestart met het geven van euritmielessen op de Waterlandschool. Ik ben de opleiding Euritmiedocent op de Hoge school Leiden nog aan het volgen en zorg dat ik daarnaast genoeg tijd heb om te oefenen. Aangezien ik al vrijeschoolleerkracht ben, wilde ik ook beginnen met lesgeven aan een aantal klassen en zo ben ik gestart met klas 4, 5 en 6 en na de herfstvakantie is klas 3 erbij gekomen. Ik heb al hele mooie lesmomenten met de kinderen en met Melvin de pianist ervaren, waarin we steeds weer naar harmonie toe werken. Om goed en veilig in de zaal te kunnen bewegen hebben de kinderen euritmieschoenen nodig. Dit zijn vaak stoffen schoenen met een flexibele, stroeve zool.
Jullie zullen zo af en toe eens wat van mij te lezen krijgen over de lessen in de nieuwsbrief.

Hartelijke groet, Ingrid


* Er zijn nog veel euritmie schoentjes op school, wellicht zit er nog de juiste maat tussen.

Vraag even bij Miranda

Prikbord: