Vrijeschool de Waterlandschool in Purmerend is de vrije school voor Purmerend e.o.

Basisschool de waterlandschool is de vrijeschool van Purmerend en omgeving

Taal begint met een
boeiend verhaal

Gepubliceerd op: 01-02-2023

collega gezocht: vanaf 8 mei leerkracht voor klas 3 (groep 5)

De Waterlandschool in Purmerend heeft vanaf 8 mei (na de meivakantie) een vacature voor een bevoegde leerkracht die samen met de duo les geeft in klas 3 (groep 5). De aanstelling is fte 0,4.

Waterlandschool

In alles wat we doen willen we de culturele handelingsmogelijkheden van het kind vergroten voor de omgang met de wereld en met andere mensen, altijd op een manier die voor kinderen persoonlijk zinvol is. In de kern van ons werk sporen we de kinderen aan om een zelf te zijn, dat in de wereld verschijnen wil; zèlf zijn, mét anderen. De bedoeling van ons onderwijs is om bij kinderen het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn. Dit proces van ‘subjectificatie’ vormt voor ons het hart van onderwijs en opvoeding – naast kwalificatie en socialisatie. We helpen kinderen om hun weg te vinden door creatief gebruik te maken van de bronnen die in de cultuur besloten liggen. We werken aan dit doel door de ontwikkeling te stimuleren van creatief denken en handelen – zowel in de kunst- als in de kennisvakken zoals bijv. rekenen & wiskunde – en van sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. middels coöperatieve werkvormen). Onze vormingsmissie krijgt gestalte door spelactiviteit, kunstzinnige vorming en onderzoekend leren. We hanteren gewone methodes, gericht op de basiskwaliteit, maar ook die typisch zijn voor de vrijeschool, zoals (nat-in-nat) schilderen, vormtekenen, we vertellen verhalen uit alle culturen van de wereld, e.a.

Ithaka

De Waterlandschool ressorteert onder de St. Vrijescholen Ithaka. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 (enkele) klassen en groeit gestaag door. Er werkt een dynamisch en modern team, dat zich gesteund weet door betrokken ouders.

Wat wordt je taak?

Je gaat de lessen verzorgen in klas 3 in nauw overleg met je duo. Aandacht is er voor de ontwikkeling van de juiste groepsdynamiek, daarmee voor een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Je pedagogisch-didactisch handelen sluit aan bij de verschillen tussen leerlingen. Je geeft les in lezen en spellen met de methodiek ZLKLS en Staal, en in rekenen met de methode Wereld in Getallen. Op schoolniveau werken we binnen het Ithaka-kwaliteitskader, ondermeer met het oog op de basiskwaliteit. Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij in het LVS en bespreekt dit regelmatig met de IB-er. Voorts ben je nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen in je klas. Als deelnemer aan ons team werk lever je je bijdrage aan onze professionele leergemeenschap.

Wij vragen je te solliciteren als je :

§ Beschikt over een (bij voorkeur afgeronde) Pabo-diploma, bij voorkeur verkregen aan de Vrijeschool pabo;

§ Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en het belang onderkent van onze vormingsmissie;

§ Enthousiast bent voor ontwikkelingsgericht onderwijs;

§ Planmatig en gestructureerd werkt vanuit heldere analyses en een professionele houding;

§ Over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;

§ Communicatief vaardig bent in mondeling en/of schriftelijk overleg met ouders, collega’s en kinderen;

§ Een ontwikkelingsgerichte teamspeler, met een open mind en onderzoekende houding.

Wij bieden:

§ Een gemotiveerd team waarin collega’s elkaar ondersteunen

§ Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

§ Een professionele werkomgeving en tevens warme werksfeer

§ Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO

Belangstelling?

Kun je je herkennen in bovenstaande schets, ben je bereid mee te bewegen met en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Waterlandschool, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Albert Koele, directeur van de school, via 0299-421672 of 06-380 26 553. Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar directie@waterlandschool.nl De vacature staat open tot uiterlijk 1 maart 2023. Kijk eventueel ook op www.waterlandschool.nl